Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde Mijn Healthy Wanderlust

Laatst herzien: 14 augustus 2020

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.mijnhealthywanderlust.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mijn Healthy Wanderlust. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website/online omgeving aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het lezen en bekijken van de informatie en afbeeldingen op deze website is gratis voor de gebruiker zolang deze de inhoud van de website niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Is er wel interesse om de inhoud van de website voor eigen gebruik te gebruiken? Neem dan contact op via info@healthywanderlust.nl

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healthy Wanderlust is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Healthy Wanderlust.

———

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, live trainingen, coaching, producten en online programma’s die door Mijn Healthy Wanderlust worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://mijnhealthywanderlust.nl/. Deelnemers die een ticket kopen voor live evenementen, live trainingen, coaching of een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding
1.1 Mijn Healthy Wanderlust is onderdeel van Healthy Wanderlust, eigendom van Merel Teunis: Mijn Healthy Wanderlust statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70564736.

1.2 De klant: De wederpartij van Mijn Healthy Wanderlust, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door Mijn Healthy Wanderlust aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Mijn Healthy Wanderlust om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Mijn Healthy Wanderlust en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van Mijn Healthy Wanderlust op www.mijnhealthywanderlust.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Mijn Healthy Wanderlust, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Mijn Healthy Wanderlust van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mijn Healthy Wanderlust worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Healthy Wanderlust ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten       

3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online programma’s, trainingen, coaching, events en hypnotherapie sessies die ik aanbied.

3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door Mijn Healthy Wanderlust. Mijn Healthy Wanderlust is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.3 In mijn online programma’s, trainingen, events en coaching sessies deel ik mijn kennis, ervaring en tools m.b.t. persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en mindset. Zelf moet je naast het volgen van de online programma’s, trainingen, events en coaching voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online programma’s, trainingen, events en coaching, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online programma’s, trainingen, events en coaching met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online programma’s, trainingen, events en coaching voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaat over de desbetreffende online programma’s, trainingen, events en coaching gaan.

3.4 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags live training, online programma, event of hypnotherapie sessie voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde  verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 Mijn Healthy Wanderlust kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft Mijn Healthy Wanderlust toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mijn Healthy Wanderlust.

5.4. De maandelijkse betaling van het online programma en termijn optie werkt via een automatische incasso. Uw abonnement wordt automatisch voor u verlengd zodat u hier verder geen omkijken meer naar zult hebben.

5.5 Van de termijn betalingen kunt u de automatische incasso niet stop zetten.

5.6 Indien de klant achterloopt met betalingen, dan houd Mijn Healthy Wanderlust het recht voor om een coaching gesprek, online programma of hypnotherapie sessie af te zeggen, deelname te ontzeggen en verplichtingen op te schorten, totdat de klant de betreffende termijn(en) hebt betaald. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

5.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van Mijn Healthy Wanderlust online diensten of producten streeft Mijn Healthy Wanderlust ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren, tenzij anders vermeld in de correspondentie door Mijn Healthy Wanderlust.

6.2 Mijn Healthy Wanderlust streeft ernaar om fysieke producten binnen een (3) werkdagen (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Mijn Healthy Wanderlust echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Mijn Healthy Wanderlust kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mijn Healthy Wanderlust zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Mijn Healthy Wanderlust verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Producten of diensten, die u via de website heeft gekocht, kunnen binnen 48 uur zonder opgaaf van redenen in combinatie met een kopie van de bijbehorende factuur worden geruild en/of retour genomen, mits:

  1. In geval van online producten/diensten geldt dat er nog geen gebruik is gemaakt van het online product of dienst via de daarvoor ontvangen link.
  2. Online producten of diensten die u tijdens een uitverkoop/kortingsactie of in de aanbieding heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.

Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@healthywanderlust.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Mijn Healthy Wanderlust  het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Mijn Healthy Wanderlust zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. Mijn Healthy Wanderlust is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.3 Mocht de klant ontevreden zijn over de online programma’s, trainingen, events, coaching, hypnotherapie sessies of de ondersteuning vanuit Healthy Wanderlust, dan dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan Mijn Healthy Wanderlust laten weten, door een mail te sturen naar info@healthywanderlust.nl. De klant wordt verzocht een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht toe te sturen, zodat Mijn Healthy Wanderlust in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Healthy Wanderlust niet in behandeling nemen.

8.4 Klachten moet de klant binnen 14 dagen na het aanschaffen van een bepaalde online programma, training, event, coaching gesprek of hypnotherapie sessie aan Mijn Healthy Wanderlust melden. Indien de klant de klacht later meldt, heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.6 Ook als de klant een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

8.7 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online programma te annuleren. De klant komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Mijn Healthy Wanderlust aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Mijn Healthy Wanderlust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mijn Healthy Wanderlust is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Mijn Healthy Wanderlust aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mijn Healthy Wanderlust beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Mijn Healthy Wanderlust is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Mijn Healthy Wanderlust geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 Mijn Healthy Wanderlust is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 Mijn Healthy Wanderlust sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Mijn Healthy Wanderlust bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mijn Healthy Wanderlust of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.8 Alle online programma’s, trainingen, coaching, events en hypnotherapie sessies zijn bedoeld om de klant (de deelnemer) te helpen zijn/haar volledige potentieel te benutten. Mijn Healthy Wanderlust kan de klant geen garanties geven over de resultaten.

9.9 Alle producten en diensten die Mijn Healthy Wanderlust aanbiedt zijn door  ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online programma’s, trainingen, events, coaching of hypnotherapie sessies of in welke van Mijn Healthy Wanderlust haar content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Mijn Healthy Wanderlust bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Mijn Healthy Wanderlust gepresenteerde online programma’s, trainingen, coaching, events, producten, diensten en hypnotherapie sessies gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de klant (de deelnemer).

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Mijn Healthy Wanderlust zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Mijn Healthy Wanderlust jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart Mijn Healthy Wanderlust tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Mijn Healthy Wanderlust bedingen.

10.3 De klant vrijwaart Mijn Healthy Wanderlust volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,

Artikel 11. Overmacht

11.1 Mijn Healthy Wanderlust heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Mijn Healthy Wanderlust gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Mijn Healthy Wanderlust verboden om de door Mijn Healthy Wanderlust verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Mijn Healthy Wanderlust.

12.3 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training of coaching gesprek tenzij Mijn Healthy Wanderlust hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 13. Geheimhoudingen/Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Mijn Healthy Wanderlust via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Mijn Healthy Wanderlust houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Mijn Healthy Wanderlust en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mijnhealthywanderlust.nl op deze pagina.